ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງປູກຕົ້ນໄມ້ ຈໍາກັດ ຈະສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສວນປູກ

ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020 ທ່ານ ປອ. ບົວວັນ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍວິຊານການ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງສໍາຫລວດສະຖານທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ປູກ ຂອງບໍລິສັດ ແມ່ຂອງປູກຕົ້ນໄມ້ ຈໍາກັດ (Mekong Timber Plantations Co., Ltd) ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ໄມ້ສວນປູກຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໃນອະນາຄົດ. ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງປູກຕົ້ນໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ມີເຄື່ອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກໃນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ຈົດທະບຽນລົງທຶນໃນ ສປປລາວ ໃນການປູກໄມ້ ແລະ ຈະສ້າງໂຮງງານພາຍໃນເຂດສຳປະທານປູກປ່າຂອງບໍລິສັດເອງ ຢູ່ບ້ານດານຊີ, ເມືອງຫີນບູນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງປູກຕົ້ນໄມ້ ຈໍາກັດ ມີເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນະລົງ ຫຼາຍກວ່າ 24 000 ເຮັກຕາ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.
ແຜນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2021 ຄາດວ່າຈະເລີ່ມທໍາການຜະລິດໄດ້ ໃນປີ 2022 ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ ໄມ້ເລື່ອຍ 20 000ມ3/ປີ, ໄມ້ປອກ 50 000ມ3/ປີ ແລະ ໄມ້ສັບ 30 000ມ3/ປີ. ຜະລິດຕະພັນສ່ວນຫຼາຍຈະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ຖ້າສ້າງຕັ້ງໂຮງງານສໍາເລັດຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ປະມານ 100 ຄົນ.