ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ລຳດັບຊື່ຂອງນິຕິກຳປະເພດເລກທີລົງວັນທີ
1ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກຄຳແນະນຳ0682/ອຄ.ກອຫ17 ກໍລະກົດ 2020
2ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍນິຄົມອຸດສາຫະກຳຂໍ້ຕົກລົງ1510/ອຄ.ກອຫ30 ຕຸລາ 2019
3ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານບົດແນະນຳ1434/ກອຫ.ຄຮ10 ຕຸລາ 2019
4ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)ຄຳແນະນຳ1199/ກອຫ.ມຖ30 ສິງຫາ 2019
5ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງ0939/ອຄ.ກອຫ01 ສິງຫາ 2019
6ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກ ເປັນວັດຖຸດິບຄຳສັ່ງ0930/ອຄ.ກອຫ31 ກໍລະກົດ 2019
7ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດຂໍ້ຕົກລົງ0266/ອຄ.ກອຫ15 ມີນາ 2019
8ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳຂໍ້ຕົກລົງ0265/ອຄ.ກອຫ15 ມີນາ 2019
9ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຂໍ້ຕົກລົງ0264/ອຄ.ກອຫ15 ມີນາ 2019
10ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຮັບຮອງກິດຈະການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ຕ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂໍ້ຕົກລົງ0044/ອຄ.ກທຄວ18 ມັງກອນ 2019
11ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ0389/ອຄ.ກອຫ03 ເມສາ 2018
12ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາດ ແລະ ທາດເຄມີ ອຸດສາຫະກຳຂໍ້ຕົກລົງ1041/ອຄ.ກອຫ28 ພຶດສາພາ 2012
13ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳຂໍ້ຕົກລົງ0555/ອຄ20 ມີນາ 2012
14ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແບບຄອບຄົວຂໍ້ຕົກລົງ0878/ອຄ11 ພຶດສະພາ 2011
15ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່ຂໍ້ຕົກລົງ2075/ອຄ19 ຕຸລາ 2010
16ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ກິດຈະການໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຄຳສັ່ງແນະນຳ2044/ອຄ 13 ຕຸລາ 2010
17ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໂຮງງານຂໍ້ຕົກລົງ2037/ອຄ12 ຕຸລາ 2010
18ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີປະຈຳໂຮງງານຂໍ້ຕົກລົງ1155/ອຄ 11 ມິຖຸນາ 2010
19ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂໍ້ຕົກລົງ2063/ອຄ14 ຕຸລາ 2009
20ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂໍ້ຕົກລົງ0719/ອຄ03 ເມສາ 2009
21ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ນ້ຳເສຍຄຸນອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂໍ້ກຳນົດ326/ອຫ6 ຕຸລາ 2005
22ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມຂໍ້ຕົກລົງ137/ອຫ25 ມີນາ 2005