ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກລັດ ແລະພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ຮ່ວມມືກັນລະຫ່ວາງຍີ່ປຸນ ແລະ ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ

ພັກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ 5 ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ (ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຮ່ວມກັນປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ້ຳຂອງ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 12 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາ. ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວ ມີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໃນຂອບເຂດພາກພື້ນແມ່ນ້ໍ້ຂອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືໃນພັດທະນາແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ (West-East Economic Corridor-WEC) ຊຶ່ງເປັນຜົນການປະຕິບັດວິໄສທັດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ-ຍີປຸ່ນ (Mekong-Japan Industrial Development Vision-MIDV). ຈາກການສຶກສາຂອງ JETRO ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຜ່ານມານີ້ ປະເທດແມ່ນ້ໍາຂອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກຍີ່ປຸ່ນເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນນີ້ລ້ວນແຕ່ເກີນດຸນການຄ້າກັບຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຈາກພາກອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພ ແລະ ຕັດຫຍິບ ໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ການສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕຮນິກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບກໍ່ມີທ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແຜນຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ວິໄສທັດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ-ຍີປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 2 (Mekong-Japan Industrial Development Vision 2.0 –MIDV2.0). MIDV2.0 ປະກອບດ້ວຍ 3 ເສົາຄ້ໍາຫຼັກ ໄດ້ແກ່:
1. ການຮ່ວມມືພັດທະນາດ້ານການເຊື່ອມຈອດ (Connectivity) ປະກອບມີ ການຮ່ວມມືພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄງບົນ (Industrial connectivity, Hard connectivity and Soft connectivity):
• ການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ;
• ການສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,
• ການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ;
• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;
• ການພັດທະນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການເຊື່ອມຈອດ (Missing link and connectivity);
• ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;
• ການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຄ້າຜ່ານແດນ;
• ອື່ນໆ.
2. ການຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາ ດີຈີຕອລ Digital Innovation:
• ການຮ່ວມມືພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍການຜະລິດໃນພາກພື້ນ;
• ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອລ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ
3. ການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ SDGs:
• ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ
• ການແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
MIDV2.0 ມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນລະຫວ່າງ2019-2023