ບົດລາຍງານການສຳຫລວດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງປະຈຳປີ 2016

ແມ່ນໝາກຜົນການປະຕິບັດການສໍາພາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ 2 ຄັ້ງ ຂອງກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຮ່ວມກັບອົງການ UNIDO ທີ່ໄດ້ເກັບກໍາສໍາພາດຂໍ້ມູນສະພາບຕົວຈິງເພື່ອຮູ້ໄດ້ສະຖານະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນ ແລະ ຂະໜາດໂຄງສ້າງ, ສັດສ່ວນການລົງທຶນ, ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ 4 ປະເພດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ມີການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ເຊິ່ງກວມເອົາ 50% ຂອງມູນຄ່າເພີ່ມໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໄດ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາເບຍ, ຊີມັງ, ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້. ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ Click Download