ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງງໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020, ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ (Landmark Mekong Riverside Hotel), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ARISE Plus Laos Project: Processed Wood Sector Roadmap”, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກສູນການຄ້າສາກົນ ຫຼື International Trade Center ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ໂດຍຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (Value Chain), ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຄ້າ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ລະບຸຮາກເຫງົ້າຂອງບັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້້ຈຳກັດ ແລະ ອຸປະສັກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄມ້ ຕັ້ງແຕ່ການປູກໄມ້ໄປຈົນຮອດການຜະລິດປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກົມກອງ, ສະຖາບັນ, ສະມາຄົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໂດຍແນ່ໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ.