ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມນ້ຳໃຈ ລາວ-ສີງກະໂປ

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບເວດສະພົງ- ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາໄມ້ໃນການຝຶກຍົກລະດັບ ການຜະລິດເຟີນີເຈີໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສາມາດ ຂາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງ ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນັກສືກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສີງກະໂປ (NUS) ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ໂຄງການອາສາສະຫມັກຊ້າງນ້ອຍ” ໂຄງການນີ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນ ສປປ ລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຕິດຕັ້ງນ້ໍາບາດານ, ສ້ອມແປງຫຼັງຄາ ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ທາສີໂຮງຮຽນໃນແຫ່ງຕ່າງໆ ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 12/12/2019 ທາງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ເວດສະພົງ ໄດ້ສ້າງໂອກາດ, ຮັດແຫນ້ນຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ພວກ ນັກສືກສາຈາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສີງກະໂປ ໄດ້ມີໂອກາດມາສໍາຜັດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮຽນວິຊາຊີບຊ່າງ ໄມ້ຮ່ວມກັບນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ, ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊີບທີ່ການ ຄວາມຊໍານານງານສູງ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວໃດ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຮັກການອອກແຮງງານທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດ ໂດຍລວມເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຮຽນຮູ້ສ້າງຄວາມ ສາມັກຄີກັບນັກຮຽນລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.