ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວຢ່າງປອດໄພ

ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2019, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີ, ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວຢ່າງປອດໄພ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄວຍາກອນ ສີສະຫວັດ ຫົວໜ້າພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ແລະ ພະແນກ ອຄ ແຂວງ ທີ່ມີໂຮງງານຕັ້ງຢູ່ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜົນການວັດແທກປະລິມານຝຸ່ນໄຍຫີນໃນອາກາດຢູ່ໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງ 9 ແຫ່ງ, ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອໄພໃນການນໍາໃຊ້ທາດໄຍຫີນຢູ່ໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງກາເພັດຂອງປະເທດໄທ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການປັບປຸງໂຮງງານເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍຂອງຝຸ່ນໄຍຫີນໃນພື້ນທີ່ໂຮງານ ແລະ ວິທີການກຳຈັດ ແລະ ບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດກະເບື້ອງ, ຊຶ່ງຜົນກອງປະຊຸມແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ.