ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-10 ກໍລະກົດ 2020 ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເກົ້າຕົວເມືອງອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຕັກເນັກ-ເຕັກໂນໂລຊີການບໍາບັດມົນລະພິດ, ຫຼັກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກ, ການເກັບຕົວຢ່າງໄປວິໄຈ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໃນຖານຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ.

ນອກນີ້ ຄະນະຈັດຕັ້ງຍັງໄດ້ນໍາພານັກສໍາມະນາກອນ ລົງຢ້ຽມ ຢາມໂຮງງານລາວໂຄຄາໂຄລາ ເພື່ອເບິ່ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ. ຜົນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມນິວໂຣສ໌, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ MLC.