ບົດລາຍງານການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂອງສປປລາວປະຈໍາປີ 2017

ແມ່ນໝາກຜົນການສຶກສາ, ວິເຄາະຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຮ່ວມກັບອົງການ UNIDO ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫລວດສະພາບຕົວຈິງຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມາປະເມີນ, ວິເຄາະ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນທາງດ້ານໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກໍາ, ຂີດຄວາມສາມາດການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ( ຜົນຜະລິດ, ຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ) ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ສະເໜີທິດທາງໃນການພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ. ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ Click Download