ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ລຳດັບຊື່ຂອງນິຕິກຳປະເພດເລກທີລົງວັນທີ
1ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ48/ສພຊ27 ທັນວາ 2013
2ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳກົດໝາຍ02/ສພຊ25 ກໍລະກົດ 2008
3ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີກົດໝາຍ07/ສພຊ11 ຕຸລາ 2016