ທ່ານ ປອ ບົວວັນ ວິລະວົງ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ສົມຟອງ ສຸລິວັນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ສະຫວາດ ຂຸນດາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ສຳລີ ບຸດສະດີ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ຄຳນ້ອຍ ຈັນເພັງໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ
1 ທ່ານ ອຸໄດ ວົງຄີລີ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສັງລວມ
2 ທ່ານ ກຽງຄຳ ຣາຊະຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ
3 ທ່ານ ນ.ຈັນທະໜອມ ສຸຂະເສີມ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຫັດຖະກຳ
4 ທ່ານ ໄວຍະກອນ ສີສະຫວັດ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
5 ທ່ານ ພຸດທະວີ ຫຼວງໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
6 ທ່ານ ເຕັ່ງຟ້າ ລືໄຊ  ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
7 ທ່ານ ກິນົນ ຂຸນວິສິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
8 ທ່ານ ຄຳພອນ ແກ້ວດາລາວົງ ຫົວໜ້າສູນ ສູນການຜະລິດທີ່ສະອາດລາວ
9 ທ່ານ ທອງທິບ ພັນນຸລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ
10 ທ່ານ ນ.ບຸນລັດສະນີ ສິຣິສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສັງລວມ
11 ທ່ານ ສຸກທັນວາ ແກ້ວຄຳເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສັງລວມ
12 ທ່ານ ພູທອນ ບຸນທະວົງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ
13

ທ່ານ ບຸນເຕັມ ເຫຼັກຄູນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ
14  ທ່ານ ນ.ເກດສະຫວຽນ ທຽມຈັນດາ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  ພະແນກຫັດຖະກຳ
15 ທ່ານ ນ.ສຸວັນນີ ແກ້ວທະນົງຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
16

ທ່ານ ເພັດວິໄຊ ກະເສີມສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
17 ທ່ານ ອຸລຸນ ແສງຕາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
18 ທ່ານ ສຸລິພອນ ກົງແສງຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
19 ທ່ານ ພຸດທະນົງ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
20

ທ່ານ ສອນທະວີ ບຸນວິໄລ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
21 ທ່ານ ສີວຽງເງິນ ບຸນລືໄຕ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
22  ທ່ານ ປອ ບຸນເລີດ ສິງສົມບັດ  ຮອງຫົວໜ້າສູນ  ສູນການຜະລິດທີ່ສະອາດລາວ
23 ທ່ານ ເພົາ ວົງລໍຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ
1 ທ່ານ ບຸນສະແຫວງ ແກ້ວວົງສັກ ວິຊາການ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
2 ທ່ານ ນ.ແພນຕາວັນ ດາລາວົງ ວິຊາການ ພະແນກສັງລວມ
3 ທ່ານ ນ. ສີອຳພອນ ແກ້ວຈຳປາ ວິຊາການ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
4 ທ່ານ ຄິດສະຫວ່າງ ສິງວັນນະວົງ ວິຊາການ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
5 ທ່ານ ຄຳດີ ແທນລັກ ວິຊາການ ສູນການຜະລິດທີ່ສະອາດລາວ
6 ທ່ານ ວ່າຢາງ ໄພວັນລີ ວິຊາການ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
7 ທ່ານ ນ.ລຸນນີ ພາສິດ ວິຊາການ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
8 ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ຂຸນໂຍທາ ວິຊາການ ພະແນກຫັດຖະກຳ
9 ທ່ານ ຂັນຄຳ ສາມັກຄີ ວິຊາການ ພະແນກຫັດຖະກຳ
10 ທ່ານ ນ.ອັກສອນສະຫວັນ ໄຄ່ຄຳຈັນ ວິຊາການ ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
11 ທ່ານ ລໍ່ຢ່າງ ໄຊຕູ້ ວິຊາການ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
12 ທ່ານ ເພັດດາລາ ຊາມຸນຕີ ວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ
13 ທ່ານ ຂາວ ບຸນວິໄລສອນ ວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ
14 ທ່ານ ເກດສະໜາ ສູນດາລາ ວິຊາການ ພະແນກສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ
15 ທ່ານ ວິລະກອນ ໜູໄຄຢ່າງກົງຈິ ວິຊາການ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
16 ທ່ານ ພຸດສະຫວັນ ເຫງົ້າພາສີ ວິຊາການ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
17 ທ່ານ ນ.ຄູນຄຳ ເພີບບຸດດາ ວິຊາການ ພະແນກຫັດຖະກຳ
18 ທ່ານ ນ.ສຸກສະໄໝ ນຸກສາ ວິຊາການ ພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ອຸດສາຫະກຳ
19 ທ່ານ ຈັນເພັງ ຄຳພູແກ້ວ ວິຊາການ ສູນການຜະລິດທີ່ສະອາດລາວ
20 ທ່ານ ນ. ອິນທະຫວາ ລັດຖະຈັກ ວິຊາການ ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
21 ທ່ານ ໄຊພອນ ກ້ອນຕະບູນ ວິຊາການ ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
22 ທ່ານ ສີສະຫວັດ ຂັນທະບູນ ວິຊາການ ພະແນກສັງລວມ
23 ທ່ານ ນ. ໂດນັດ ຄຳພູທອນ ວິຊາການ 95 ພະແນກສັງລວມ
24 ທ່ານ ເພັດວິໄລ ອຸດອນ ວິຊາການ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ 
 25  ທ່ານ ໄຊຍະສອນ ວັນພັນ  ວິຊາການ  ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ