ຊື່ກົມ ເບີໂທ ເບີແຟັກ
ຫ້ອງການ 021 412 012, 453 490, 453 492 021 412 434
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 021 416 139 021 416 139
ກົມກວດກາ 021 454 902 021 454 902
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 021 416 140 021 416 140
ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ 021 452 425 021 452 425
ກົມການຄ້າພາຍໃນ 021 412 436 021 412 436
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ 021 450 066 021 412 007
ກົມການນຳເຂົາ ແລະ ສົ່ງອອກ 021 452 452  
ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ 021 417 436 021 454 090
ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 021 412 011, 453 494 021 453 865
ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 021 414 064 021 263 590
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 021 415 978