1. ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
 2. ສະພາແຫ່ງຊາດ
 3. ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ
 4. ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 5. ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 6. ກະຊວງ ການເງິນ
 7. ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ
 8. ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 9. ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 10. ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ
 11. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 12. ກະຊວງ ພາຍໃນ
 13. ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 14. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 15. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
 16. ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
 17. ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 18. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 19. ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 20. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
 21. ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 22. ອົງການກວດກາລັດຖະບານ