ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຫັດຖະກຳ

ລດຊື່ນິຕິກຳປະເພດເລກທີ່ລົງວັນທີ່
1ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳກົດໝາຍ02/ສພຊ2008-07-25
2ແຜນການດຳເນີນງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫັດຖະກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ນັບແຕ່ໄລຍະປີ 2016 ຫາ 2020)ແຜນດຳເນີນງານ732/ກອຫ.ຄສຫ2016-08-01
3ຄູ່ມື ວິທີການສະກັດສີຈາກພືດທຳມະຊາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຍ້ອມໄໝຄູ່ມື
4ແຜນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຫັດຖະກຳ ປີ 2021 - 2025ແຜນດຳເນີນງານ