ກົມ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ​ຂຽນ​ຫຍໍ້​: ກອຫ, ​ພາສາ​ສາອັງກິດ Department of Industry and Handicrafts ຂຽນ​ຫຍໍ້: DIH ແມ່ນ​ກົມວິຊາການ ​​ສັງກັດໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ​ກະຊວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງ.

ກົມ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ  ກ່ຽວ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ​ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ ກວດກາ​ ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ​ເຂດ ​ແລະ ນິຄົມ​ອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ປະຕິບັດ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ, ປະຢັດ​ພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ​ຕໍ່ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ໜ້າທີ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ. ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ;
 2. ກໍານົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບຮອງໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອຸດສາ ຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳ ແລະ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດທີ່ສະອາດ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃສ່ເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 6. ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ຫັດຖະກຳ, ເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການອອກ ແລະ ລົບລ້າງໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍມົນລະພິດ, ສິ່ງເສດເຫລືອທາດ ເຄມີ ຂອງໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດເຄມີ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກ, ຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ລົບລ້າງ ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການໂຮງ ງານ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ອາໄຫຼ່ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການປະກອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 10. ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງ ງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 11. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ດ້ານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ ເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ວັດຖຸດິບ;
 13. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແນະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 14. ຄຸ້ມຄອງ​, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ​ ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທຸລະ​ກິດ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງງານ​ອຸດ ສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 15. ຕາງໜ້າກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະ, ກອງເລຂາຄະນະປະສານງານ ແລະ ຄະນະວິຊາການຕ່າງໆ ຕາມກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ;
 16. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອລະດົມຂົນຂວາຍເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
 17. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄວາມເຫັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ຕໍ່ເອກະສານໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ກາ​ນ​ຄ້າ ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ;
 18. ຕິດຕາມ, ດູແລ, ພົວພັນ ແລະ ແນະນໍາດ້ານວິຊາການຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
 19. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຂອງພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
 20. ສຶກສາອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ ວາງອອກ;
 21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.