1. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການດຳເນີນກິດຈະການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 2. ອອກ ແລະ ລົບລ້າງ ໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຂອງໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ, ຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ທາດເຄມີ;
 3. ອອກໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ລົບລ້າງໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 4. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການຜະ ລິດ ແລະ ການປະກອບ;
 5. ຊີ້ນຳພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ;
 6. ທວງ ແລະ ຮັບລາຍງານສະພາບການດຳເນີນກິດຈະການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານຕາມກຳນົດເວລາ;
 7. ຮ່າງນິຕິກຳ ປະເພດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ; ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມເຫັນຊີ້ນຳຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ໄປຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການປະຕິບັດການຕົກລົງ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳດັ່ງກ່າວ;
 8. ພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ;
 9. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳ ໄປຍັງພາກສ່ວນໃນສັງກັດ ຂອງຂະແໜງການ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ ຕາມສາຍຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກໍາ; ຕົກລົງ ຫລື ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ຂອງກົມ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງກົມ;
 10. ມີສິດນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ; ນຳໃຊ້ເງິນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ກົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 11. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫລື ລົງວິໄນ ຕໍ່ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດກົມ ຕາມລະບຽບການ, ລວມທັງການແຕ່ງຕັ້ງ ລັດຖະກອນໃນສັງກັດ ໄປເຮັດວຽກນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນຂອງກົມ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ທັດສະນະສຶກສາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄປຮຽນຕໍ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 12. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ; ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຮ່າງ ລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນກົມ; ສະເໜີມາດຕະການອັນຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງກົມ;
 13. ສະ​ເໜີ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຍ້ອງ​ຍໍ ​ຕໍ່ຜູ້ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່​ຜູ້​ລະເມີດ​ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 14. ນຳ​ໃຊ້​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​​ ຫຼື ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ​.